Privacy

Bescherming persoonsgegevens

’t Speulbossie verwerkt persoonsgegevens. We leggen hieronder uit welke persoonsgegevens we gebruiken en hoe we daar zorgvuldig mee omgaan. Ons doel is dat de privacy en persoonsgegevens van u en uw kinderen goed worden beschermd. We houden ons daarbij aan de privacywetgeving en met name aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit document geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

3. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik?

4. Heeft ‘t Speulbossie een Functionaris voor Gegevensbescherming?

5. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

6. Hoe lang bewaart ‘t Speulbossie persoonsgegevens?

7. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

8. Op welke manier heb ik zelf controle over persoonsgegevens?

9. Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

10. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Kinderen;
 • Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers;
 • Sponsoren
 • Vrijwilligers

2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

De doelen voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:

 • het registreren en afhandelen van uw inschrijving;
 • het afsluiten van een overeenkomst voor lidmaatschap;
 • het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers;
 • het informeren over activiteiten en wijzigingen;
 • het factureren en incasseren van onze contributie;
 • het analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website.

3. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik?

‘t Speulbossie is een vereniging met een bestuur. Het bestuur houdt toezicht op de vereniging en is formeel eindverantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens.

4. Heeft ’t Speulbossie een Functionaris voor Gegevensbescherming?

Omdat ‘t Speulbossie een kleine vereniging is, heeft ‘t Speulbossie geen mogelijkheden om een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Het bestuur houdt toezicht op hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Ook is het bestuur aanspreekpunt voor vragen of als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door t’ Speulbossie.

5. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

‘t Speulbossie verzamelt de volgende soorten gegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Beeld- en geluidopnamen onder andere via Facebook, het plaatselijke nieuwsblad van het dorp, de scholen en de website van ’t Speulbossie.

6. Hoe lang bewaart ‘t Speulbossie persoonsgegevens?

t Speulbossie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Soms bepaalt een wet dat we gegevens een bepaalde minimale periode moeten bewaren. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem.

7. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen niet zomaar gegevens met andere personen of organisaties. Voordat wij persoonsgegevens uitwisselen vragen we toestemming van degene om wiens gegevens het gaat of diens wettelijk vertegenwoordiger.

8. Op welke manier heb ik zelf controle over persoonsgegevens?

U heeft het recht om de gegevens over uzelf en uw kind(eren) in te zien. Vindt u dat de persoonsgegevens niet juist of niet volledig zijn of vindt u het niet nodig dat ze door ons worden gebruikt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het bestuur. ‘t Speulbossie is niet altijd verplicht het gebruik van uw rechten volledig toe te staan. In sommige gevallen hebben we bijvoorbeeld een bewaarplicht waardoor we niet kunnen voldoen aan uw verzoek. Als er sprake is van zo’n situatie, dan zullen we u dat duidelijk uitleggen.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op bijvoorbeeld onze website, Facebook of in de nieuwsbrieven van de scholen of de plaatselijke nieuwskrant, geeft u bij het betreden van de speeltuin toestemming. Op de unit in de speeltuin hangt een bord met ons privacy beleid. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en video-opnames voor bovengenoemde doeleinden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur.

9. Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben verschillende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens wordt regelmatig bij de bestuursleden onder de aandacht gebracht;
 • de toegang tot het computersysteem en de administratie is beperkt tot bestuursleden die de gegevens echt nodig hebben om hun bestuursfunctie goed te kunnen uitoefenen;
 • we letten er goed op dat anderen niet bij onze computers en dossiers kunnen;
 • onze website werkt via een beveiligde verbinding;
 • we bekijken regelmatig hoe we de gegevens nog beter kunnen beveiligen;
 • we hebben heldere afspraken over wat we doen als er iets fout gaat.

10. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Wij willen u duidelijk en compleet informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor vragen of klachten over het gebruik van persoonsgegevens ’t Speulbossie kunt u terecht bij het bestuur via het contactformulier op de website www.speulbossie.nl

Verder kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast. De nieuwste versie van deze verklaring vindt u op onze website: www.speulbossie.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 10 maart 2020